Có 2 kết quả:

去取之間 qù qǔ zhī jiān去取之间 qù qǔ zhī jiān

1/2

Từ điển Trung-Anh

undecided between taking and leaving

Từ điển Trung-Anh

undecided between taking and leaving