Có 2 kết quả:

去氧麻黃鹼 qù yǎng má huáng jiǎn去氧麻黄碱 qù yǎng má huáng jiǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

methamphetamine

Từ điển Trung-Anh

methamphetamine