Có 2 kết quả:

全党全军 quán dǎng quán jūn ㄑㄩㄢˊ ㄉㄤˇ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩㄣ全黨全軍 quán dǎng quán jūn ㄑㄩㄢˊ ㄉㄤˇ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩㄣ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the (communist) party and the army together (idiom)

Từ điển Trung-Anh

the (communist) party and the army together (idiom)