Có 2 kết quả:

全等图形 quán děng tú xíng全等圖形 quán děng tú xíng

1/2

Từ điển Trung-Anh

congruent figure (geometry)

Từ điển Trung-Anh

congruent figure (geometry)