Có 1 kết quả:

全等形 quán děng xíng

1/1

quán děng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

congruent figure