Có 1 kết quả:

全等形 quán děng xíng ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥˇ ㄒㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

congruent figure