Có 2 kết quả:

权力斗争 quán lì dòu zhēng ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄉㄡˋ ㄓㄥ權力鬥爭 quán lì dòu zhēng ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄉㄡˋ ㄓㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

power struggle

Từ điển Trung-Anh

power struggle