Có 2 kết quả:

全麥 quán mài ㄑㄩㄢˊ ㄇㄞˋ全麦 quán mài ㄑㄩㄢˊ ㄇㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

whole wheat

Từ điển Trung-Anh

whole wheat