Có 2 kết quả:

全球气候变暖 quán qiú qì hòu biàn nuǎn ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ全球氣候變暖 quán qiú qì hòu biàn nuǎn ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ

1/2