Có 2 kết quả:

全身中毒性毒剂 quán shēn zhōng dú xìng dú jì ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ全身中毒性毒劑 quán shēn zhōng dú xìng dú jì ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) systemic agent
(2) systemic gas
(3) systemic poison

Từ điển Trung-Anh

(1) systemic agent
(2) systemic gas
(3) systemic poison