Có 1 kết quả:

缺乏症 quē fá zhèng

1/1

quē fá zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clinical deficiency