Có 2 kết quả:

确凿不移 què záo bù yí確鑿不移 què záo bù yí

1/2

Từ điển Trung-Anh

established and irrefutable (idiom)

Từ điển Trung-Anh

established and irrefutable (idiom)