Có 1 kết quả:

群起而攻之 qún qǐ ér gōng zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the masses rise to attack it (idiom); Everyone is against the idea.
(2) universally abhorrent