Có 2 kết quả:

群众团体 qún zhòng tuán tǐ群眾團體 qún zhòng tuán tǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

mass organizations

Từ điển Trung-Anh

mass organizations