Có 1 kết quả:

燃耗 rán hào

1/1

rán hào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fuel consumption