Có 1 kết quả:

燃料 rán liào ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ

1/1

rán liào ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fuel