Có 2 kết quả:

燃料电池 rán liào diàn chí燃料電池 rán liào diàn chí

1/2

Từ điển Trung-Anh

fuel cell

Từ điển Trung-Anh

fuel cell