Có 2 kết quả:

燃料芯块 rán liào xīn kuài燃料芯塊 rán liào xīn kuài

1/2

Từ điển Trung-Anh

fuel pellets

Từ điển Trung-Anh

fuel pellets