Có 2 kết quả:

燃料元件細棒 rán liào yuán jiàn xì bàng燃料元件细棒 rán liào yuán jiàn xì bàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

fuel pins

Từ điển Trung-Anh

fuel pins