Có 2 kết quả:

燃气轮机 rán qì lún jī燃氣輪機 rán qì lún jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

gas turbine

Từ điển Trung-Anh

gas turbine