Có 2 kết quả:

燃素說 rán sù shuō燃素说 rán sù shuō

1/2

rán sù shuō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

phlogiston theory

rán sù shuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

phlogiston theory