Có 2 kết quả:

然则 rán zé然則 rán zé

1/2

rán zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) that being the case
(2) then
(3) in that case