Có 6 kết quả:

惹喽子 rě lóu zi ㄖㄜˇ ㄌㄡˊ 惹嘍子 rě lóu zi ㄖㄜˇ ㄌㄡˊ 惹娄子 rě lóu zi ㄖㄜˇ ㄌㄡˊ 惹婁子 rě lóu zi ㄖㄜˇ ㄌㄡˊ 惹楼子 rě lóu zi ㄖㄜˇ ㄌㄡˊ 惹樓子 rě lóu zi ㄖㄜˇ ㄌㄡˊ

1/6

Từ điển Trung-Anh

variant of 惹婁子|惹娄子[re3 lou2 zi5]

Từ điển Trung-Anh

variant of 惹婁子|惹娄子[re3 lou2 zi5]

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir up trouble
(2) to bring trouble upon oneself

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir up trouble
(2) to bring trouble upon oneself

Từ điển Trung-Anh

variant of 惹婁子|惹娄子[re3 lou2 zi5]

Từ điển Trung-Anh

variant of 惹婁子|惹娄子[re3 lou2 zi5]