Có 2 kết quả:

惹恼 rě nǎo惹惱 rě nǎo

1/2

rě nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to offend

rě nǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to offend