Có 2 kết quả:

热病 rè bìng熱病 rè bìng

1/2

rè bìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fever
(2) pyrexia

rè bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fever
(2) pyrexia

Một số bài thơ có sử dụng