Có 2 kết quả:

热核聚变反应 rè hé jù biàn fǎn yìng熱核聚變反應 rè hé jù biàn fǎn yìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

thermonuclear fusion reaction

Từ điển Trung-Anh

thermonuclear fusion reaction