Có 2 kết quả:

热机 rè jī熱機 rè jī

1/2

rè jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heat engine

rè jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heat engine