Có 2 kết quả:

热连球菌 rè lián qiú jūn熱連球菌 rè lián qiú jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

Streptococcus thermophilus

Từ điển Trung-Anh

Streptococcus thermophilus