Có 2 kết quả:

热气腾腾 rè qì téng téng ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ熱氣騰騰 rè qì téng téng ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

piping hot

Từ điển Trung-Anh

piping hot