Có 2 kết quả:

热释光 rè shì guāng熱釋光 rè shì guāng

1/2

rè shì guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thermoluminescence

rè shì guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermoluminescence