Có 2 kết quả:

热中子 rè zhōng zǐ ㄖㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄗˇ熱中子 rè zhōng zǐ ㄖㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄗˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

thermal neutron

Từ điển Trung-Anh

thermal neutron