Có 2 kết quả:

人定勝天 rén dìng shèng tiān ㄖㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄥˋ ㄊㄧㄢ人定胜天 rén dìng shèng tiān ㄖㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄥˋ ㄊㄧㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

man can conquer nature (idiom); human wisdom can prevail over nature

Từ điển Trung-Anh

man can conquer nature (idiom); human wisdom can prevail over nature