Có 2 kết quả:

人浮于事 rén fú yú shì人浮於事 rén fú yú shì

1/2

Từ điển Trung-Anh

more hands than needed (idiom); too many cooks spoil the broth

Từ điển Trung-Anh

more hands than needed (idiom); too many cooks spoil the broth