Có 2 kết quả:

人給家足 rén jǐ jiā zú人给家足 rén jǐ jiā zú

1/2

Từ điển Trung-Anh

lit. each household provided for, enough for the individual (idiom); comfortably off

Từ điển Trung-Anh

lit. each household provided for, enough for the individual (idiom); comfortably off