Có 2 kết quả:

人民內部矛盾 rén mín nèi bù máo dùn人民内部矛盾 rén mín nèi bù máo dùn

1/2

Từ điển Trung-Anh

internal contradiction among the people (pretext for a purge)

Từ điển Trung-Anh

internal contradiction among the people (pretext for a purge)