Có 1 kết quả:

人身事故 rén shēn shì gù ㄖㄣˊ ㄕㄣ ㄕˋ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

accident causing injury or death