Có 2 kết quả:

人无完人 rén wú wán rén人無完人 rén wú wán rén

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) nobody is perfect
(2) everyone has their defect

Từ điển Trung-Anh

(1) nobody is perfect
(2) everyone has their defect