Có 1 kết quả:

人之初,性本善 rén zhī chū , xìng běn shàn ㄖㄣˊ ㄓ ㄔㄨ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄣˇ ㄕㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) man at birth is fundamentally good in nature
(2) the first two lines of Three Character Classic 三字經|三字经[San1 zi4 Jing1]