Có 2 kết quả:

任务 rèn wù ㄖㄣˋ ㄨˋ任務 rèn wù ㄖㄣˋ ㄨˋ

1/2

Từ điển phổ thông

nhiệm vụ

Từ điển phổ thông

nhiệm vụ