Có 2 kết quả:

任务栏 rèn wù lán任務欄 rèn wù lán

1/2

rèn wù lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

taskbar

rèn wù lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

taskbar