Có 2 kết quả:

日光灯 rì guāng dēng日光燈 rì guāng dēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

fluorescent light

Từ điển Trung-Anh

fluorescent light