Có 1 kết quả:

日光浴 rì guāng yù

1/1

rì guāng yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sunbathing