Có 1 kết quả:

日行一善 rì xíng yī shàn

1/1

rì xíng yī shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do a good deed every day