Có 2 kết quả:

戎車 róng chē戎车 róng chē

1/2

róng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military vehicle