Có 2 kết quả:

榮光頌 róng guāng sòng荣光颂 róng guāng sòng

1/2

Từ điển Trung-Anh

Gloria (in Catholic mass)

Từ điển Trung-Anh

Gloria (in Catholic mass)