Có 2 kết quả:

戎馬 róng mǎ戎马 róng mǎ

1/2

róng mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military horse
(2) by extension, military matters