Có 1 kết quả:

容忍 róng rěn

1/1

róng rěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put up with
(2) to tolerate