Có 2 kết quả:

戎装 róng zhuāng戎裝 róng zhuāng

1/2

róng zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

martial attire

róng zhuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

martial attire