Có 1 kết quả:

冗散 rǒng sǎn

1/1

rǒng sǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) idle
(2) unemployed

Một số bài thơ có sử dụng