Có 2 kết quả:

冗务 rǒng wù ㄖㄨㄥˇ ㄨˋ冗務 rǒng wù ㄖㄨㄥˇ ㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

miscellaneous affairs

Từ điển Trung-Anh

miscellaneous affairs