Có 2 kết quả:

肉毒杆菌 ròu dú gǎn jūn肉毒桿菌 ròu dú gǎn jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

Clostridium botulinum

Từ điển Trung-Anh

Clostridium botulinum